Mycomedica hory

Vědecká studie s produktem MycoComplex

Vždy panuje mnoho pochybností o účincích nabízených potravních doplňků. Málokteré jsou testovány ve studiích, které by účinnost ověřily. Pro nás bylo důležité ověřit kvalitu a účinky našeho přípravku MycoComplex.

MycoComplex byl podáván 26 pacientům v ordinacích alergo-imunologů po dobu 12 týdnů. Jednalo se o pacienty s poruchami imunity, ať už se jednalo o oslabení (deficity), nebo alergická onemocnění. Krevní testy a dotazníková šetření proběhla před začátkem podávání přípravku, v půlce doby užívání a na konci.

Objektivní parametry:

Výsledky získané z vyšetření krevních vzorků ukázaly, že užívání MycoComplexu ovlivňuje počty imunitních buněk i působků, které produkují. Mnohé změny sice nebyly statisticky významné, ale přesto mohou mít na fungování imunitního systému vliv. Nejprve zmíníme statisticky významné změny a pak také krátce ty statisticky nevýznamné.

Statisticky významné změny:

Nejsilněji zareagovaly na podávání MycoComplexu B lymfocyty (CD 19 lymfocyty). Jedná se o buňky, které jsou schopné produkovat protilátky, přeměnit se na plazmatické buňky. Vytváří také spoustu působků (cytokinů), které modulují aktivitu imunitního systému. Umí prezentovat antigen (vystavit např. část patogena na svém povrchu pro rozpoznání dalším imunitním buňkám), čímž mohou posílit odpověď imunitního systému proti nositelům antigenu, který prezentují. To však rozhodně není vše.

V naší studii byla průměrná hodnota B lymfocytů před zahájením léčby MycoComplexem 1,01 % na konci studie byla průměrná hodnota 3,74 % (u jednoho pacienta se hodnota z 0,15 dostala na 13). S nárůstem počtu B lymfocytů logicky stoupla také hodnota protilátek IgG, a to z průměrné hodnoty 10,6 na 11,6 (g/l). Protilátky jsou potřebné v boji proti infekcím, vážou se na patogeny (viry, bakterie, parazity, houby), pomáhají jejich rozpoznání a zničení, omezují schopnost pohybu patogena a jeho průniku dále do organismu, aktivují další složky imunitního systému atd.

 

 complex 1complex 2

 

Obrázky 5 a 13 ukazují nárůst měřených hodnot, tj. CD19 B lymfocytů a IgG

Zajímavý byl také nárůst eozinofilů, které jsou sice považovány hlavně za buňky spojené s alergickými reakcemi, ale jejich působení v organismu je mnohem širší. Zapojují se do boje proti patogenům (nejen houbám a parazitům, jak je často předkládáno), mohou podpořit regenerační procesy, udržení rovnováhy ve tkáních, ve střevním traktu podporují zdraví sliznice ‒ zvyšují produkci ochranného hlenu, rozvoj Peyerských plaků (organizovaná imunitní tkáň ve střevě) a produkci IgA protilátek. Ačkoli došlo k nárůstu počtu eozinofilů, nedošlo k jejich aktivaci (hodnota ECP statisticky významně nevzrostla; ECP Eosinophil cationic protein, který je uvolněn z eozinofilů po jejich aktivaci), která by poškozovala organismus.

 

complex 3

 

Obrázek 8 ukazuje nárůst počtu eozinofilů

Dalším důležitým jevem byl pokles hodnot TNF alfa (tumor necrosis factor alfa), což je silný prozánětlivý produkt tvořený ve velké míře buňkami vrozené imunity (např. makrofágy). Jeho nárůst je významný např. u autoimunitních a jiných zánětlivých onemocnění. Biologická léčba s blokádou působení TNF alfa je využívána např. u pacientů s revmatoidní artritidou, střevními záněty typu Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida, těžká psoriáza (lupénka).  Průměrné hodnoty TNF alfa před podáváním MycoComplexu byly 12,77 a klesly na hodnoty 1,00 (pg/ml).

 

complex 4

 

Obrázek 16 ukazuje pokles hodnot TNF alfa

Nestatisticky významné (malé) změny:

Menší nárůst byl zaznamenán také u NK buněk a hodnot protilátek IgA. Naopak mírný pokles se objevil v T regulačních (tlumivých) lymfocytech a tlumivém cytokinu interleukinu IL-10.

Hodnoty celkových T lymfocytů a pomocných Th1 lymfocytů se téměř nezměnily v hodnotách před a na konci studie.

 

complex 5complex 6

 

Subjektivní parametry:

Krevní testy nemusejí zcela odrážet to, jak se pacienti cítí. Z toho důvodu byly využity také dotazníky, které zkoumaly kvalitu života, přítomnost bolestivých stavů, omezení denní činnosti vlivem nemoci, emocionální stav pacientů, spokojenost s užíváním MycoComplexu atd. Pacienti vyplňovali dotazníky sami, dle toho, jak vnímali svůj zdravotní stav.

Můžeme vypíchnout např. fakt, že 75 % před počátkem léčby MycoComplexem udávali, že jim zdravotní obtíže bránily ve vykonávání denních činností, na konci studie mělo tento problém 52, 1 % pacientů ( tab. 25).

 

complex 7

Počet pacientů, u kterých se přestaly objevovat obtíže, které jim bránily vykonávat denní činnosti, se zvýšil z 25 % na 47,9 %. MycoComplex také zlepšil psychický/emocionální stav pacientů a jejich společenský život (kontakty s rodinou, přáteli…). Na počátku studie 59,7 % pacientů udávalo, že trpí emocionální nepohodou, na konci studie to bylo 41,7 % (tab. 27).

 

complex 8

U některých pacientů došlo ke zmírnění bolestí. Zvýšil se počet pacientů bez bolestí a poklesl počet pacientů s poměrně silnými bolestmi (tab. otázka 8).

 

complex 9

V souhrnném dotazníku, který se zabýval zdravotními a emocionálními obtížemi, které pacientům bránily v účasti na společenském životě, byly výsledky zajímavé. Na počátku léčbu toto omezení udávalo 16,7 % pacientů na konci 0 % (tab. otázka 10).

 

complex 10

Neméně důležitá je také spokojenost pacientů s léčbou. Spokojenost se standardní léčbou byla 51,04, při přidání MycoComplexu toto číslo narostlo na 63,8. Vyšší číslo, vyšší spokojenost s léčbou (tab. 36).

 

complex 11

Závěr studie:

12týdenní podávání MycoComplexu vedlo v této studii jak k objektivním změnám (tj. měřitelným) v krevních testech (imunitním systému), tak ke změnám v subjektivním vnímání zdravotního stavu a kvality života. Změny v imunitním systému dávají tušit, že v tomto případě MycoComplex posílil obranné funkce imunitního systému a zároveň působil protizánětlivě. Výsledky dotazníkových šetření ukazují, že užívání MycoComplexu vnímala většina pacientů jako pozitivní a přínosné.

 

Where you can buy our products

Extensive network of distributors throughout the Czech Republic

Simply check with the nearest reseller, distributor, or pharmacy with our products.
DISPLAY THE NEAREST DISTRIBUTORS